Όροι Χρήσης

Το stockhouse.novart.gr αποτελεί ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου, που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία «NOVART-ΠΗΓΗ ΑΕΒΕ»,  με έδρα στην Κηφισιά (Ανδρέα Μεταξά 19, ΤΚ 14564, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@novart.gr, Α.Ε Γ.Ε.ΜΗ.:  και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: (+30) 210 2599610-11.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος stockhouse.novart.gr.

Κάθε χρήστης που επισκέπτεται ή/και συναλλάσσεται θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Οι προσφορές, παραγγελίες και παραδόσεις εμπορευμάτων ρυθμίζονται από τους ακόλουθους όρους πώλησης της πωλήτριας NOVART ΑΕΒΕ και ο πελάτης ή εντολέας του δεσμεύονται από αυτούς έστω και εάν δεν γίνεται σαφής αναφορά τους σε όλες τις περιπτώσεις.

1. Παραγγελίες

Η ελάχιστη καθαρή και προ Φ.Π.Α αξία παραγγελίας είναι 50 €. Η εταιρεία δύναται να αρνηθεί την εκτέλεση παραγγελιών μικρότερης αξίας των 50 € ή να επιβαρύνει με πρόσθετα έξοδα διαχείρισης, κατόπιν προ-συνεννόησης με τον πελάτη.

2. Πληρωμή και έξοδα αποστολής

Η πληρωμή γίνεται με πλήρη εξόφληση κάθε εκδοθέντος τιμολογίου εντός της συμφωνηθείσας προσθεσμίας, με τη μέθοδο πληρωμής που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη. Η καθυστέρηση πληρωμής τιμολογίων πέραν της συμφωνηθείσας προθεσμίας εξουσιοδοτεί την πωλήτρια να αναστείλει κάθε εκτέλεση παραγγελίας στον συγκεκριμένο πελάτη και να αποδεσμεύσει τα προϊόντα της παραγγελίας προς διάθεση σε άλλους πελάτες.

3. Παραδόσεις & Αποστολές

Η πωλήτρια υποχρεούται να πραγματοποιεί τις παραδόσεις στον συντομότερο δυνατό χρόνο εκτός αν ο πελάτης απαιτήσει συγκεκριμένο χρόνο παράδοσης και γίνει αποδεκτός από την εταιρεία. Τυχόν καθυστέρηση παράδοσης δεν υποχρεώνει την πωλήτρια σε αποζημίωση. Απεργίες εθνικές ή κλαδικές ή αδυναμία πραγματοποίησης μεταφορών για οποιοδήποτε λόγο, ή έλλειψη υλών ή ενέργειας και μη προβλέψιμα ατυχήματα που διακόπτουν την παραγωγή θεωρούνται περιπτώσεις ανώτερης βίας και αποδεσμεύουν την πωλήτρια από κάθε ευθύνη παράδοσης

Οι αποστολές των εμπορευμάτων γίνονται με ευθύνη της πωλήτριας όταν η μεταφορά πραγματοποέιται με μέσα που επιλέχθηκαν από την πωλήτρια. Για αποστολές με χρήση της μεταφορικής που υπέδειξε ο πελάτης, ο πελάτης αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για ζημιές ή καθυστερήσεις που μπορούν να συμβούν κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Ο πελάτης υποχρεούται να επαληθεύσει την ποιότητα και την ποσότητα κάθε αποστολής εμπορευμάτων τη στιγμή της παράδοσης, να καταγράψει στο δελτίο αποστολής κάθε παρατήρησή του και να ζητήσει την υπογραφή του δελτίου από τον οδηγό της μεταφοράς. Αν δεν συμβεί αυτό ή συμβεί εκ των υστέρων, η εταιρεία δεν αναγνωρίζει καμία ευθύνη ή απαίτηση του πελάτη.

4. Επιστροφές και Πολιτική Αποζημίωσης

Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Novart να αποδεχθεί την επιστροφή εμπορευμάτων που εστάλησαν από λάθος του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, το αίτημα του πελάτη πρέπει να γίνει εντός 8 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη των εμπορευμάτων και τα εμπορεύματα να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση εντός της αρχικής τους συσκευασίας. Τα έξοδα μεταφορικών αποστολής και επιστροφής βαραίνουν τον πελάτη.Επιπλέον, ο πελάτης χρεώνεται με διαχειριστικό κόστος 15 €.

Αναφορές για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα ή λανθασμένη αποστολή εμπορευμάτων με υπαιτιότητα της εταιρείας γίνονται μόνο εγγράφως με fax, συστημένη επιστολή ή e-mail στην πωλήτρια εντός 8 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη των εμπορευμάτων και πάντως οπωσδήποτε πριν τη χρήση και τοποθέτηση των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στα προϊόντα σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης, ημερομηνία παραγωγής, αριθμό παρτίδας παραγωγής, κ.λπ. θα πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στην πωλήτρια. Στην περίπτωση που η αναφορά ελαττωματικών προϊόντων γίνει αποδεκτή, η πωλήτρια μπορεί να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά προϊόντα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, εφόσον αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή τοποθετηθεί και έχουν επιστραφεί εντός της αρχικής τους συσκευασίας. Ο πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, τον τρόπο αποθήκευσης και εφαρμογής τους και συνεπώς η πωλήτρια δεν έχει καμία ευθύνη για τη μη τήρηση των σχετικών κανονισμών αποθήκευσης, εγκατάστασης και χρήσης.

5. Διάφορα

Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που ενδεχομένως θα προκύψουν για τα εμπορεύματα, την εκτέλεση της παραγγελίας και την εξόφλησή της (ακόμα και αν το αντίστοιχο αξιόγραφο εξόφλησης έχει οποιοδήποτε τόπο έκδοσης) είναι τα Δικαστήρια Αθηνών

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο shop@novart.gr ή στο 210.2599610-11.

Κατάλογος

Αναζήτηση

Click for more products.
Δεν βρέθηκαν προϊόντα.

Εγγραφείτε για να μπορέσετε να δημιουργήσετε λίστες

Σύνδεση